top of page

Nie zatrudniajcie specjalistów na menedżerskie stanowiska! (głos pracowników) - wyniki badań 2023

Zaktualizowano: 17 kwi

Zdecydowanie nie zatrudniajcie specjalistów na menedżerskie stanowiska! - takie oczekiwania wyrażają współcześni pracownicy. Tymczasem w biznesie, wciąż jeszcze pokutuje paradygmat, iż zarządzanie firmą powinno opierać się, w pierwszej kolejności, na tzw. kompetencjach twardych, takich jak znajomość branży, wiedza techniczna i umiejętności.


Jednak badania przeprowadzone przez mnie na platformie LinkedIn w lutym i marcu 2023 r. pokazują, że takie cechy wcale nie są najważniejsze dla pracowników.

Zapytałem ankietowanych o to, jakie cechy, zachowania i postawy są dla nich najważniejsze u ich szefa. W badaniu wzięło udział 248 pracowników z bardzo różnych branż (ponad 11) i reprezentujących różne poziomy stanowisk (od specjalistów do dyrektorów).


Na ostatnim miejscu z wynikiem 11% wskazań, znalazło się określenie, że szef powinien znać branżę i być świetnym fachowcem branżowym. Natomiast na drugim biegunie odpowiedzi znalazło się wskazanie, iż szef powinien być uważny, być obecny i empatyczny - takiego szefa wybrało aż 33% ankietowanych. Wysokie wyniki uzyskał także typ lidera, który słucha innych i deleguje zadania (31%) oraz menedżer, który nie uprawia mikromanagementu (25%).


Czy zatem powinniśmy zrezygnować całkowicie z twardych kompetencji menedżera na rzecz miękkich?

Nie do końca. Znajomość branży i wiedza techniczna są wciąż ważne, ale już nie wystarczają by skutecznie zarządzać zespołem lub całą firmą. Dzisiejszy lider przede wszystkim musi umieć budować relacje z ludźmi, słuchać ich potrzeb, delegować zadania i unikać mikromanagementu. Empatia i obecność to kluczowe cechy, które powinny charakteryzować współczesnego menedżera.Takie wyniki badania są zgodne z obserwacjami innych ekspertów, którzy twierdzą, że współczesny lider powinien być w pierwszej kolejności dobrym, otwartym przywódcą, rozwojowym, zorientowanym na zespół organizatorem, a nie tylko specjalistą w swojej branży. Według badań przeprowadzonych przez Institute of Leadership and Management, do najważniejszych cech i obszarów oddziaływania nowoczesnego lidera zaliczyć należy między innymi:

 1. Komunikację - nowoczesny lider potrafi słuchać innych, wyrażać siebie w sposób zrozumiały dla swojego zespołu oraz wyrażać szacunek wobec innych.

 2. Dostępność - lider powinien być dostępny i gotowy do pomocy swoim pracownikom, zawsze kiedy jest to potrzebne.

 3. Empatię - dobry lider powinien wykazywać zrozumienie i empatię wobec swojego zespołu.

 4. Otwartość - otwarty lider jest gotowy do zmian i potrafi aktywnie słuchać i uwzględniać zdanie innych.

 5. Rozwój - lider powinien stale się rozwijać i zachęcać swoich pracowników do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

 6. Decyzyjność - lider powinien być gotowy do podjęcia szybkich i trafnych decyzji, kiedy jest to potrzebne.

 7. Delegowanie - nowoczesny lider potrafi delegować zadania, zaufać pracownikom, ich kompetencjom i doświadczeniu.

Wyniki innych badań na temat cech i kompetencji liderów

Analizując sytuację kilka lat wstecz, w badaniach przeprowadzonych przez Deloitte w 2019 roku, wyniki były podobne. Zaledwie 17% ankietowanych uważało, że ich menedżerowie są dobrzy w zarządzaniu ludźmi, a 50% uważało, że ich menedżerowie powinni polepszyć swoje umiejętności interpersonalne. Oznacza to, że nowoczesny lider musi umieć nawiązywać relacje i zarządzać ludźmi, a nie tylko znać branżę, technologie, procesy.Innym badaniem, przeprowadzonym przez Google w 2018 roku, okazało się, że najlepsi menedżerowie mają pięć cech wspólnych. Są to:

 1. Posiadanie wyraźnej wizji i strategii,

 2. Motywowanie i rozwijanie pracowników,

 3. Posiadanie umiejętności słuchania i udzielania konstruktywnej opinii,

 4. Posiadanie umiejętności podejmowania decyzji,

 5. Posiadanie umiejętności budowania relacji.

Zarządzanie ludźmi to nie tylko wiedza techniczna, ale przede wszystkim umiejętność skutecznego komunikowania się, planowania i organizowania pracy, inspirowania i budowania zaangażowania. Nowoczesny lider musi mieć umiejętności zarządzania emocjami, być wrażliwy na potrzeby swoich pracowników i umieć nawiązywać z nimi dobre relacje.


Dzieje się tak dlatego, że współczesne zarządzanie skupia się na ludziach jako najważniejszych zasobach organizacji. Wyzwania związane z różnorodnością kulturową, zmianami pokoleniowymi oraz nowymi technologiami sprawiają, że liderzy muszą posiąść umiejętności zarządzania emocjami, a także być wrażliwi na potrzeby swoich pracowników i budować z nimi pozytywne relacje.


Badania przeprowadzone przez firmę Deloitte pokazują, że młodsze pokolenia pracowników, takie jak milenialsi czy pokolenie Z, mają wyższe wymagania wobec swoich liderów. Oczekują oni nie tylko kompetencji technicznych, ale także umiejętności interpersonalnych i rozumienia ich potrzeb.

Ponadto,

badania pokazują, że organizacje, które inwestują w rozwój umiejętności miękkich swoich liderów, mają wyższy poziom zaangażowania pracowników oraz osiągają lepsze wyniki finansowe.

Zarządzanie ludźmi w dzisiejszych czasach wymaga więc od liderów umiejętności skutecznego komunikowania się, planowania i organizowania pracy, a także inspirowania i budowania zaangażowania. Liderzy muszą być w stanie zrozumieć potrzeby swoich pracowników i dostosowywać się do ich oczekiwań, co z kolei pozwoli na stworzenie pozytywnego środowiska pracy i zwiększenie efektywności organizacji.
Wnioski

Analizując wyniki badania przeprowadzonego na Linkedin, można wywnioskować, że współcześni pracownicy poszukują czegoś więcej niż tylko technicznej wiedzy u swojego menedżera.

Pracownicy zdają sobie sprawę, że właściwe przywództwo wymaga cech i umiejętności, które niekoniecznie są związane z wiedzą fachową czy doświadczeniem w danej branży. W dzisiejszych czasach, gdy praca zespołowa i wymiana informacji stają się coraz ważniejsze, menedżerowie muszą zacząć kłaść większy nacisk na budowanie relacji z pracownikami, a nie tylko na ich kwalifikacje techniczne.

W badaniach przeprowadzonych w przeszłości również widać wyraźny trend w kierunku poszukiwania takich cech jak empatia, słuchanie, umiejętność delegowania zadań i brak mikromanagementu. Według badania przeprowadzonego przez Gallup w 2015 roku,

aż 50% pracowników w Stanach Zjednoczonych zrezygnowałoby z pracy, gdyby miało do czynienia z menedżerem, który nie jest dobrym liderem.

Badanie to pokazuje, że dobry menedżer to nie tylko taki, który zna się na swojej branży, ale przede wszystkim taki, który potrafi motywować, inspirować i kierować zespołem w sposób efektywny.


Wyniki badań są jasne:

współczesny menedżer, prezes, dyrektor, kierownik musi być przede wszystkim dobrym liderem.

Potrzebne są mu umiejętności miękkie, takie jak empatia, umiejętność słuchania, delegowania zadań i brak mikromanagementu. Te cechy pozwalają na budowanie silnego zespołu, w którym każdy pracownik czuje się doceniony i zmotywowany do działania. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia zmienia sposób, w jaki pracujemy, a wymagania pracowników stają się coraz bardziej złożone, menedżerowie muszą stać się bardziej otwarci i elastyczni, jeśli chcą sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi dzisiejszy świat.


Wielu pracodawców wciąż upiera się przy staromodnym podejściu do zarządzania, ale to podejście staje się coraz mniej skuteczne w obliczu zmieniających się potrzeb pracowników. Firmy, które chcą pozyskać i zatrzymać najlepszych pracowników, muszą zacząć szukać menedżerów, którzy potrafią budować silne zespoły oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.


Comments


bottom of page